*Magnify*
SPONSORED LINKS
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/1931019-PAPURI-AT-PAGSAMBA
Printer Friendly Page Tell A Friend
No ratings.
by Willer
Rated: E · Thesis · Music · #1931019
Isang Biblikal Na Pamamaraan Sa Pagsasagawa Ng Praise & Worship

1.          Panimula
•          Sa panahon ng Lumang Tipan, nagtalaga ang Diyos ng kaparian upang kumatawan sa Kanyang mga tao sa harap Niya – Sa panahon ng Bagong Tipan, lahat ng mananampalataya ay itinalaga bilang  isang pari para sa Diyos – 1 Pedro 2:5 Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espirituwal. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag- alay kayo sa Diyos ng mga handog  na espirituwal na kalugud-lugod sa kanya alang-alang kay Jesu-Cristo
•          Hindi na natin kailangan pang mag-alay ng hayop – Espirituwal na paghahandog na ang ginagawa natin ngayon
•          Isa sa mga espirituwal  na paghahandog na kailangan nating  gawin ay – ang pagpapahayag – Hebreo 13:15  Kaya’t  lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan
2.          Mga Salitang Hebreo Na Ginagamit Sa Pagpuri
•          ‘HALLAL’ – Ginamit ng 88 beses at ang pinakamalimit gamitin na salita para sa ‘Pagpuri’ sa Lumang Tipan – Ang ibig sabihin nito ay ipagmalaki, ipagdiwang , ipagsigawan at luwalhatiin
•          ‘HILLUWI’ – (nagmula sa salitang Hallal) – Isang pagdiriwang ng pasasalamat pagkatapos  na makumpleto ang anihan – May awitan at sayawan sa araw na ito
•          ‘TEHILLAH’ – (isa pang salitang nagmula sa Hallal) – Ang ibig sabihin nito ay awitin natin ang ating Hallal – Nakatutok ito sa pag-aawitan
•          ‘SHABACH’ – Ginagamit bilang isang sigaw ng pagwagi sa katagumpayan – Ang ibig sabihin nito ay sumigaw na may malakas na tinig
•          ‘ZAMAR’ – Isang hayag na pagtukoy sa pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga instrumentong musikal, o pagpupuring sumasabay sa saliw ng mga instrumentong musikal – Ang ibig sabihin nito ay pagkaskas o pagtugtog sa mga kuwerdas
•          ‘YADAH’ – Ito ang ‘Pagtataas ng mga kamay’ – Ang ibig sabihin nito ay pagpapahayag ng pasalamat o pagpapasalamat habang nakataas ang mga kamay
•          ‘TOWDAH’ – Nagmula rin sa salitang Yadah ngunit mas tiyak – Ang ibig sabihin nito ay ang pagtataas ng mga kamay bilang pagsamba at pasasalamat
•          ‘BARAK’ – Pagluhod sa pagsamba
3.          Mga Sangkap Na Ating Mapapansin Sa Mga Uri Ng Pagsambang Ito
•          Sila ay mga ‘Pisikal na Pahayag’ – Ng Espirituwal na pag-uugali
•          Sila ay mayroong ‘Tunog na Naririnig’ – Maliban sa Barak
•          Sila ay may – ‘Kilos o Galaw’
•          Maaaring may ‘Pagpapakawala ng Damdamin’ – Ngunit ang pagpupuri sa Diyos ay HINDI isang madamdaming pag-eehersisyo, ito AY isang espirituwal na gawain
•          Sila ay lumilikha ng kaugalian ng – ‘PAGGALANG’
4.          Bakit Natin Kailangang Purihin Ang Panginoon?
•          Dahil sa kung sino Siya – Awit 149:2 Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha; dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa
•          Naluluwalhati ang Diyos sa papuri – Awit 50:23 Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw; akin naming ililigtas ang lahat na masunurin
•          Sa lahat ng Kanyang mabubuting gawa – Awit 103:1-3 Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa! At lahat ng nasa aki’y magsipagpuri sa kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. T2 Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. T3 Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat
•          Sa Kanyang kabutihan – Awit 107:21 Kaya’t dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat, dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas
•          Sa Kanyang mga dakilang gawa – Awit 150:2 Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin, sapagkat dakila
•          Lalong nagpapadakila sa Diyos ang papuri – Awit 69:30 Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko’t pasasalamatan
•          Ang Panginoon ay karapat-dapat papurihan – 2 Samuel 22:4 Kay Yahweh ako’y tumatawag, sa mga kaaway ako’y kanyang inililigtas. Purihin si Yahweh!
•          Ang pasasalamat sa Diyos ay isang mabuting bagay – Awit 92:1 Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi purihin ang ngalang Kataas-taasan – Awit 147:1 O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa kanya’y tunay na nakalulugod
•          Ang pagpupuri mula sa matuwid na tao ay kaaya-aya – Awit 33:1 Lahat ng matuwid dapat na magsaya, dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila; kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
•          Ang Diyos ay iniluluklok sa trono sa mga papuri ng Kanyang mga tao – Awit 22:3 Ngunit ikaw ang Banal na pinaparangalan, at sa Israel ikaw ay pinapupurihan
•          Ang papuri ay nagdudulot ng kapangyarihan – Awit 84 (ang buong awit na ito)
•          Katagumpayan ang kasunod ng pagpupuri – 2 Cronica 20 (ang buong kabanata)
•          Ang kaluluwang nagpupuri ay nagpapalugod sa Panginoon, at ibinibigay ng Diyos ang mga pangarap niya – Awit 37:4 Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo’y iyong makakamtan
5.          Sino Ang Dapat Magpuri Sa Panginoon?
•          Ang buong kalawakan – Mga bituin, ang araw at ang buwan – Awit 148:3-4 Ang araw at buwan, siya ay purihin, purihin din siya ng mga bituin, T4 mataas na langit, siya ay purihin, tubig sa itaas, gayon din ang gawin!
•          Lahat ng Kanyang mga anghel – Awit 148:2 Ang lahat ng anghel, magpuri’t magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan!
•          Lahat ng may hininga – Awit 150:6 Purihin si Yahweh lahat ng nilalang! Purihin si Yahweh!
•          Lahat ng laman – Awit 145:21 Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, habang nabubuhay, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman!
•          Lahat ng mga tao sa lahat ng dako – Awit 148:11-13 Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo; T12 babae’t lalaki, mga kabataan, matatandang tao’t kaliit-liitan. T13 Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat, ang kanyang pangala’y pinakamataas; sa langit at lupa’y maluwalhating ganap.
•          Ang mga naglilingkod na may takot sa Diyos – Awit 22:23 Kayong lingkod ni Yahweh, siya’y inyong purihin! Kayong lahi ni Jacob, siya’y inyong dakilain, bayan ng Israel, luwalhatiin siya’t sambahin!
•          Ang mga tao ng Diyos – Awit 67:3 Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Awit 79:13 Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!
•          Ang mga lingkod ng Diyos – Awit 113:1 Purihin si Yahweh! Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Awit 134:1 Lumapit kay Yahweh, at kayo’y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Awit 135:1 Purihin si Yahweh! Ngalan niya ay purihin kayong mga lingkod niya
•          Ang mga matuwid – Awit 140:13 Ang mga matuwid magpupuring tunay, ika’y pupurihi’t sa iyo mananahan!
•          Ang mga banal – Awit 145:10 Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang; lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan
•          Ang mga tinubos – Awit 107:1-2 Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan! Pag-ibig niya’y tunay, laging tapat kailanman. T2 Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan, upang sa problema, sila ay magwagi
•          Ang mga NAKAKAALAM at NANINIWALA sa katotohanan – 1 Timoteo 4:3 Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan
6.          Kailan Natin Dapat Purihin Ang Diyos?
•          Mula umaga hanggang gabi – Awit 113:3 buhat sa silangan, hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh, dapat papurihan
•          Buong araw – Awit 71:8  kaya ako’y nagpupuri, nagpupuri buong araw, akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan
•          Hangga’t tayo’y nabubuhay – Awit 146:2 Pupurihin siya’t aking aawitan; aking aawitan habang ako’y buhay
•          Sa lahat ng oras – Awit 34:1 Sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin; pagpupuri ko sa kanya’y hindi ko papatigilin
•          Sa oras ng matinding kalungkutan – Awit 42:11 Bakit ako nalulungkot, bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako’y may tiwala, siyang aking aasahan; magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking Tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan
•          Sa lahat ng bagay – Efeso 5:20 Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo
7.          Saan Tayo Maaaring Magpuri Sa Diyos?
•          Sa  gitna ng  kapulungan – Awit 22:22 Mga ginawa mo’y ihahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan ika’y papupurihan
•          Sa dakilang kapulungan – Awit 22:25 Ginawa mo’y pupurihin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang, ang panata kong handog ay doon ko iaalay
•          Sa gitna ng mga taong-bayan – Awit 57:9 Sa gitna ng mga bansa, kita’y pasasalamatan; Yahweh, ika’y pupurihin sa gitna ng iyong bayan
•          Sa Kanyang  dakong banal – Awit 100:4 Pumasok sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang ( Todah ), umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal ( Tehillah ); purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!
•          Sa kalipunan ng mga matatanda – Awit 107:32 Itong Panginoon ay dapat itanghal sa gitna ng madla, dapat na purihin sa kalipunan man ng mga matanda
•          Sa gitna ng mga bansa – Awit 108:3 Sa gitna ng mga bansa kita’y pasasalamatan, Yahweh, ika’y pupurihin sa gitna ng mga hirang
•          Sa gitna ng karamihan – Awit 109:30 Kay Yahweh ay buong puso akong magpapasalamat, sa gitna ng karamiha’y magpupuri akong ganap
•          Sa pagtitipon ng mga tapat – Awit 149:1 O si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa kanya
•          Sa Kanyang banal na templo – Awit 150:1 Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay!
8.          Mga Hadlang Sa Pagpuri!
•          KASALANAN – Ang simpleng dahilan kung bakit ang hindi ligtas ay hindi nagpupuri sa Diyos – Nasa loob ng buhay ng ibang mga Cristiano ang “KASALANAN” kahit sila’y nasa presensya ng Diyos – Ninanakaw ng mga tinatagong kasalanan ang ating kalayaan – Kaya wala silang kaginhawaan sa  presensya ng Diyos
•          SUMPA – Maraming mga Cristiano ang nananatili sa sumpa, kahit na sila’y pinatawad na ng Diyos – Hindi nila mapatawad ang kanilang mga sarili kaya’t hindi nila matanggap ang Kanyang kapatawaran ng buong-buo
•          KAMUNDUHAN – Ang ‘kamunduhan’ ay kabaliktaran ng espirituwalidad – Ang kundisyong ito ay umiiral kapag nakatuon ang ating isipan sa mga makasanlibutang bagay, at hindi sa mga bagay ng Diyos at ng Kanyang kaharian
•          MALING PANANAW TUNGKOL SA DIYOS – ito ay isang matinding sagabal upang magpuri – Kagaya ng pagtingin sa Diyos bilang isang hukom na nagpapahintulot ng kamatayan at pagdurusa atbp.
•          MGA MINANANG KAUGALIAN SA RELIHIYON – Sa kapanahunan ng ating Panginoon, marami ang pumayag sa mga walang kakwenta-kwentang minanang kaugalian ng tao upang mapawalang-kabuluhan ang salita ng Diyos – Marami pa rin ang gumagawa nito ngayon – Mateo 15:6 “hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan
•          KAYABANGAN – Ano’ng sasabihin ng mga tao? – O ako ang maygawa, hindi ang Diyos
•          TAKOT NG TAO – Kawikaan 29:25 Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba, magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka
•          PAMIMIGIL NI SATANAS – Ito ang pinakamatindi sa lahat ng mga balakid – pinipigil ni satanas ang isang tao upang hindi makapagpuri
•          Ang pagpuri sa Diyos ay ang pagtataas sa Kanyang persona, pagkatao, mga katangian at kasakdalan – Ang pagsamba sa Diyos, kung sino at ano Siya, hindi dahil sa mga bagay-bagay na nagawa Niya na ating pinakinabangan – Awit 145:3 Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika’y purihin; kadakilaan mo’y tunay na mahirap naming unawain
9.          Buod
•          Ang magpasalamat – ay upang ipakita ang ating pagpapahalaga sa mga bagay na ating natanggap
•          Ang Magpuri – ay upang masabi ng mabuti o maipahayag ang ating paghanga
•          Ang sumamba ( ang pinakamataas na uri ng pagpuri ) – ay upang gumalang o magkaroon ng mapitagang pagkatakot
•          Nagsisimula tayo sa ‘Pasasalamat’, patungo sa ‘Pagpuri’ bago dumako sa ‘Pagsamba’
•          Ang ‘Worship’ o pagsamba ay kinuha mula sa lumang salitang Ingles na ‘Worthship’ – na ang ibig sabihin ay pagbibigay-halaga na karapat-dapat ang isang bagay at upang tugunin ito
•          Ang pagsamba ay – Una, isang asal ng puso – Ang may paggalang na katungkulan ng ating mga puso sa ating Tagapaglikha – Ikalawa, ang pag-apaw ng kaisipan at damdamin ( Kusa at bigla ) – Ikatlo, ang pag-uumapaw ng ating espiritu, dahil sa malalim na pagpapahayag ng mapitagang pagkatakot, paggalang, pagkamangha at pagsamba
•          Ang salitang ‘pagsamba’ ay unang matatagpuan sa Genesis 22:5 …… “Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon, at babalikan naming kayo…”
•          Ang salitang Hebreo na ginamit ay ‘Shachack’ ( kapag bibigkasin ay shaw-kaw ) – Ang ibig sabihin ay magpatirapa sa harapan, lumuhod, bumaba na may mapagpakumbabang paggalang, respeto at pagsunod
10.          Ang Mga Ipinapahiwatig Ng Salitang – Pagsamba
•          Ang pagpuri at pagsamba ay hindi pinagpipilian – Inutusan ng Diyos si Abraham na humayo at sumamba
•          Ang pagsunod ay kailangan – Si Abraham ay tumugon ng may pagsunod
•          May halagang dapat bayaran – Ang buong pagsuko ng ating buong sarili – Roma 12:2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya
•          Ang pananampalataya ay kailangan – Ang pagsamba ay isang pagpapakita ng pananampalataya
•          Upang isuko ang sarili – Nakahanda si Abraham na ialay si Isaac, ang kanyang mga balak, mga nais, mga ambisyon at mga kahilingan para sa hinaharap
•          Ang pagpuri – Nagluluwalhati sa Diyos
•          Ang nagpupuri – Tumatanggap din ng pagpapala
************WAKAS************
Copyright ©2013 by WJ Manares
© Copyright 2013 Willer (willer10 at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/1931019-PAPURI-AT-PAGSAMBA