*Magnify*
SPONSORED LINKS
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.writing.com/main/profile/notebook/intuey
Please follow a 13+ rating.*
*Glass5*

Happy 18th WDC Anniversary, T! Rock on, kiddo! *PartyHatV*


*Witch*


*Balloonr**Balloonb* Happy WDC Anniversary, Tracey!! *Delight*
Hey! Just stopping by, one step closer to White/Red Queen/King as I journey through "Wonderland and I wanted to say hi.
*HeartP* *ConfettiB* *Bigsmile* *ConfettiO* *PartyhatR* *ConfettiP* *HeartY* *ConfettiB* *CupcakeV* *ConfettiB* *Bigsmile* *ConfettiO* *PartyhatG* *ConfettiP* *HeartY* *ConfettiB* *HeartP*
*BalloonB* *Quill* *BalloonG* Happy 18th WdC Anniversary, Intuey! *BalloonG* *Quill* *BalloonB*
*HeartG* *ConfettiB* *Bigsmile* *ConfettiO* *PartyhatB* *ConfettiP* *HeartY* *ConfettiB* *CupcakeB* *ConfettiB* *Bigsmile* *ConfettiO* *PartyhatP* *ConfettiP* *HeartY* *ConfettiB* *HeartG*
*BalloonV* Happy Anniversary *BalloonV*
Happy 18 th WDC anniversary Intuey. Wishing you a great day.
Happy 18th anniversary!
see above.

Happy 18th!


Happy 18th WDC Anniversary!!!


Congratulations
Congratulations on your 18 th anniversary.

Edited
*Rabbit* From the Looking Glass in "Wonderland, though we see backwards here, Your name glowed in the mirror!
*Delight* It is your anniversary in the WDC kingdom! *Balloonp* A very merry unbirthday...er..sorry, we get a little mad and backwards here. *Blush*
I mean Best Anniversary wishes! *Wand* 18 years! What a feat! You deserve a *Crown* and one of the Queen of hearts tarts at least.

*Heart* Don't tell anyone. She thinks the Knight stole them, but we white pawns know something she does not! *Wink*

Thanks for all of your fine contributions to the writing world and may you have many more fun and fulfilling years here. *Starstruck*

*Heart**Rabbit2* Hoppy Hoppy Anniversary wishes from Wonderland! *Crown*


Here is what it says inside the Looking Glass: *Crazy*
}ɿɘɈnɘɔ/{}ɔ/{}ɘziƨ/{}nwoɿɔ:ɘ{ !bnɒlɿɘbnoW moɿʇ ƨɘʜƨiw γɿɒƨɿɘvinnA γqqoH γqqoH }bɘɿ:ɔ{}ςɈiddɒɿ:ɘ{}Ɉɿɒɘʜ:ɘ{}ɿɘɈnɘɔ{

}ʞɔυɿɈƨɿɒɈƨ:ɘ{ .ɘɿɘʜ ƨɿɒɘγ ϱnilliʇlυʇ bnɒ nυʇ ɘɿom γnɒm ɘvɒʜ υoγ γɒm bnɒ blɿow ϱniɈiɿw ɘʜɈ oɈ ƨnoiɈυdiɿɈnoɔ ɘniʇ ɿυoγ ʇo llɒ ɿoʇ ƨʞnɒʜT}μ:ɘziƨ{

}ɘziƨ/{ }ʞniw:ɘ{ !Ɉon ƨɘob ɘʜƨ ϱniʜɈɘmoƨ wonʞ ƨnwɒq ɘɈiʜw ɘw Ɉυd ,mɘʜɈ ɘloɈƨ Ɉʜϱinﻼ ɘʜɈ ƨʞniʜɈ ɘʜƧ .ɘnoγnɒ llɘɈ Ɉ'noႧ }Ɉɿɒɘʜ:ɘ{}Ɛ:ɘziƨ{
}ɘziƨ/{.Ɉƨɒɘl Ɉɒ ƨɈɿɒɈ ƨɈɿɒɘʜ ʇo nɘɘυϘ ɘʜɈ ʇo ɘno bnɒ }nwoɿɔ:ɘ{ ɒ ɘvɿɘƨɘb υoY !woW !ƨɿɒɘγ μƖ }bnɒw:ɘ{ !ƨɘʜƨiw γɿɒƨɿɘvinnA Ɉƨɘઘ nɒɘm I
}ʜƨυld:ɘ{ .ɘɿɘʜ ƨbɿɒwʞɔɒd bnɒ bɒm ɘlɈɈil ɒ Ɉɘϱ ɘw ,γɿɿoƨ..ɿɘ...γɒbʜɈɿidnυ γɿɿɘm γɿɘv A }qnoollɒd:ɘ{ !mobϱniʞ ƆႧW ɘʜɈ ni γɿɒƨɿɘvinnɒ ɿυoγ ƨi ɈI }Ɉʜϱilɘb:ɘ{
!ɿoɿɿim ɘʜɈ ni bɘwolϱ ɘmɒn ɿυoY ,ɘɿɘʜ ƨbɿɒwʞɔɒd ɘɘƨ ɘw ʜϱυoʜɈ ,}μςƐςƖςς:mɘɈi{ ni ƨƨɒlӘ ϱniʞoo⅃ ɘʜɈ moɿᆿ }μ:ɘziƨ{}Ɉiddɒɿ:ɘ{}μ:ɘziƨ{}ɘυld:ɔ{}ɿɘɈnɘɔ{
Thanks so much for all of the BDay Wishes everyone! I'll be back sneaking around the halls on a regular basis soon! I've just been having to tie up my sister's affairs and packing up the house once again. It's a good move though -- a lot bigger place. Hopefully, this one will be long-term! *Think*

It's kind of funny to think not even five years ago, I was lying in my bed in the home I had lived in for 20 yrs. glancing at the walls, and I remember having the thought, I wonder if these are going to be the same four walls I sleep within for the rest of my life?*Shock* *Pthb*

I think I was having an intuitive thought, but just got it slap-ass backward! *Screw* me! *Rolling*

I think I'll mostly be blogging when I'm back on a regular basis. Probably within a week or so. I look forward to catching up with everyone *Heart* *Hug1**hug**Hug2*
Good luck with all your efforts! We're always happy to see you here! *Hug1**hug**Hug2*
Yay! You are back! I've missed you!!! *Hug1**hug**Hug2*
Happy birthday, kiddo!!!

Enjoy your special day, T. *Hug1**hug**Hug2*

*Witch*
*Laugh* So ... what does it mean when one ends up wearing 3 hats (and not a single one on the head *Wink* *Bigsmile*)?? HMMMM? *Crazy*

Thanks for thinking about me *Heart*
*HeartP* *ConfettiB* *Bigsmile* *ConfettiO* *PartyhatR* *ConfettiP* *HeartY* *ConfettiB* *CupcakeV* *ConfettiB* *Bigsmile* *ConfettiO* *PartyhatG* *ConfettiP* *HeartY* *ConfettiB* *HeartP*
*BalloonB* *Quill* *BalloonG* Happy Birthday, Intuey! *BalloonG* *Quill* *BalloonB*
*HeartG* *ConfettiB* *Bigsmile* *ConfettiO* *PartyhatB* *ConfettiP* *HeartY* *ConfettiB* *CupcakeB* *ConfettiB* *Bigsmile* *ConfettiO* *PartyhatP* *ConfettiP* *HeartY* *ConfettiB* *HeartG*
* Content and content ratings in this area are monitored solely by this member. Page owners have the ability to remove posts and/or block posters who do not follow the content rating or who post unwanted content. In addition, each member can block/ignore another member using the Block/Ignore Members" link on the Account Options screen.
Printed from https://www.writing.com/main/profile/notebook/intuey