*Magnify*
SPONSORED LINKS
Get it for
Apple iOS.
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.Writing.Com/view/1379861
Printer Friendly Page Tell A Friend
No ratings.
Rated: ASR · Lyrics · Spiritual · #1379861
a song of praise to God..
Walang tapat na nasawi
at di kinandili
ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas..

walang pagsubok na makahahadlang
ikawo Diyos ang kanlungan
di hahayaaan na ako ay mabuwal
lahat ay mapagtatagumpayan

© Copyright 2008 may faraon (act_nice at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Log in to Leave Feedback
Username:
Password:
Not a Member?
Signup right now, for free!
All accounts include:
*Bullet* FREE Email @Writing.Com!
*Bullet* FREE Portfolio Services!
Printed from https://www.Writing.Com/view/1379861