*Magnify*
SPONSORED LINKS
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.Writing.Com/view/1942606
Rated: E · Essay · Arts · #1942606
We all grow up!
(TAGALOG)nagaway kami ng aking pinsan ,konting pagkakamali na nagdulot ng hidwaan,ang hirap makipagayos,lalo na kung matagal nang nangyari,sana lang sa pagdaan ng panahon magkaayos kami, mabuti pa nung kami ay mga bata pa ,tuwing kami ay nagaaway madalas kaming nagkakaayos dahil lang sa mga kaunting bagay,sana ganun parin hanggang ngayon,minsan naisip ko sana hindi nlang ako tumanda.
© Copyright 2013 Meaningless (rayter at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Log in to Leave Feedback
Username:
Password:
Not a Member?
Signup right now, for free!
All accounts include:
*Bullet* FREE Email @Writing.Com!
*Bullet* FREE Portfolio Services!
Printed from https://www.Writing.Com/view/1942606