*Magnify*
SPONSORED LINKS
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.Writing.Com/view/2062289
Rated: 13+ · Chapter · Educational · #2062289
kabanata 10-11
Mala-Masusing Banghay-Aralin sa Filipino

Noli Me Tangere - Unang Araw

I.Layunin
         Sa katapusan ng aralin,100% ng mga mag-aaral ay inaasahang makakatamo ng 75% ng kasanayan sa :
1. Nakapagbibigay ng sariling saloobin hinggil sa akdang nabasa
2. Nakabubuo ng isang liham na ibibigay sa pangasiwaan ng pupuntahang lugar kung
paano makakatulong ang mga kabataan.
3.Naitatanghal nang mahusay ang mga Gawain na naiatang sa bawat pangkat.

II.Paksang-Aralin
         Paksa: San Diego,Kabanata 10
         Isinulat ni: Jose P. Rizal
         Talasanggunian: Batayang Akdang Pampanitikan-Obra Maestra
Ikaapat na edisyon pahina 55-57
         Kagamitang Pampagtuturo: mga manila paper,pentelpen,larawan,aklat at sipi ng akda
         Kahalagahang Pangkatauhan: Ang pagmamalasakit sa bayan ay tanda ng mapagmahal na
                                                           mamamayan.
III. Pamamaraan
A.Pagganyak
                   Tatanungin ng guro ang mga mag-aaral kung paano makakatulong ang mga kabataang katulad nila sa pagpapanatili at pagpapayaman ng likas na yaman ng Pilipinas?
B.Paghawan ng Sagabal
                   Upang mas lalong maunawaan ng mga mag-aaral ang mga malalalim na salita ay magbibigay ang guro ng isang Gawain.
         Panuto: Isulat ang kasalungat ng bawat salitang may salungguhit sa at gamitin sa pangungusap.
1.Ang mga naaning gulay at palay ay ipinagbibili sa mga mapagsamantalang Intsik.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
2.Ang mga kabahayan ay nakatumpok sa pinakagitna ng malawak na bukirin.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
3.May isang dampa ang nabubukod sa karamihan.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
4.Ang mga puno rito ay masinsin at malaki.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
5.Naglaho ang matandang Kastila na parang bula.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
6.Matatas managalog an gang matandang Kastila.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
7.Siya ay paminsan minsan na mabagsik.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
8.Ang mga maiilap na hayop ay nangaglipana sa gubat.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
9.Iniibig na siya'y magpapalumagak sa pook na iyon.
Kasalungat na Salita
Pangungusap
10.Pinilit niyang matunton ay pinagtataguan ng isang hayop.
Kasalungat na Salita
Pangungusap

C.Pagbabasa sa mga Mag-aaral
         Ipapabasa sa mga mag-aaral ang sipi ng akda ng tahimik.Bibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng 5-6 na minute sa pagbabasa.

D.Pangkatang Gawain
          Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pangkatang gawain at sila ay mahahati sa limang pangkat.
UNANG PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay susuriin ang mga tauhan gamit ang Character chart.
IKALAWANG PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay gagamitin ang Story Ladder para sa pagbubuod ng akda.
IKATLONG PANGKAT:Susuriin ng mga mag-aaral ang makukuhang aral sa kwento at gagawa sila ng munting skit tungkol sa akda.
IKA-APAT NA PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay magsasagawa ng munting dula tungkol sa pangyayaring pinakatumatak sa isipan o ang pinakamahalagang pangyayari sa akda.
IKA-LIMANG PANGKAT: Ang mga mag-aaral ang magsisilbing feedbacker sa naging presentasyon ng kanilang kamag-aral.
         Bago magsimula ang mga mag-aaral ibibigay ng guro ang pamantayan sa pagpupuntos.Bibigyan lamang ang mga mag-aaral ng 5-7 minuto upang gawin ang nakaatang na Gawain.

E.Feedback ng Guro
         Ang guro ay magbibigay ng kanyang kumento tungkol sa ginawa ng bawat pangkat at magpupuntos sa kanilang gawa.

F.Synthesis
         Ang guro ay magbibigay ng isang Gawain na kung saan dudugtungan nila ang mga sumusunod na pahayag.Ang bawat mag-aaral ay kukuha ng isang buong papel at sasagutan ang mga sumusunod na katanungan.
Natutuhan ko na ang kabataan ay maaring makatulong sa kalikasan sa pamamagitan ng ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Nalaman ko na ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman at mas lalo itong mapapaunlad sa pamamagitan ng __________________________________________________
         Naunawaan ko na nararapat lamang na pangalagaan natin an gating likas na yaman upang_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         Makakatulong ako sa pagpapayaman ng isang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang liham na kinapapalooban ng isang plano na kung saan ang pangunahing layunin ay____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

IV. Takdang-Aralin
         Basahin ang Kabanata 11-Ang mga Makapangyarihan,pahina 64-66 at sagutan ang mga sumusunod na katanungan:
1.Sino-sino ang makapangyarihan sa bayan ng San Diego? Bakit sila tinawag na makapangyarihan?
2.Paano mo ilalarawan si Padre Bernardo Salvi?
3.Paano ginagampanan ng mga makapangyarihang tao ang kanilang tungkulin sa San Diego?Inihanda ni:

Christela Mariz B. Gonzales

         

Mala-Masusing Banghay-Aralin sa Filipino

Noli Me Tangere - Ikalawang Araw

I.Layunin
         Sa katapusan ng aralin,100% ng mga mag-aaral ay inaasahang makakatamo ng 75% ng kasanayan sa :
1.Napag-uusapan ang mga katangian ng nagnanais mamuno sa bansa.
2. Nakapagtatala ng mga kaparaanan kung paano dapat kumilos ang isang pinuno na binigyan ng kapangyarihang makapaglingkod sa bayan.
3. Naitatanghal nang mahusay ang mga Gawain na naiatang sa bawat pangkat

II.Paksang-Aralin
         Paksa: Ang mga Makapangyarihan,Kabanata 11
         Isinulat ni: Jose P. Rizal
         Talasanggunian: Batayang Akdang Pampanitikan-Obra Maestra
Ikaapat na edisyon pahina 64-66
         Kagamitang Pampagtuturo: mga manila paper,pentelpen,larawan,aklat at sipi ng akda.
         Kahalagahang Pangkatauhan: Hindi nagmamalaki ang isang taong may kapangyarihan.

III. Pamamaraan
A.Pagganyak
                   Tatanungin ng guro ang mga mag-aaral kung paano dapat kumilos ang isang halal o niluklok at binigyan ng kapangyarihan na makapaglingkod sa bansa?Ano ano nga ang mga katangiang hinahanap nila sa isang magaling na pinuno?
         
B.Paghawan ng Sagabal
                   Upang mas lalong maunawaan ng mga mag-aaral ang mga malalalim na salita ay magbibigay ang guro ng isang Gawain.
         
         Panuto:          Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita at gamitin sa          pangungusap.
1.magkaalit
         2.pag-aayuno
         3.pangingilin
         4.supalpal
         5.mapagbalatkayo
         6.kinikimkim
         7.hinahangin          sa ulo
         8.kinukutya
         9.nagigipit
         10.nagkukusa
         C.Pagbabasa          sa mga Mag-aaral
                   Ipapabasa          sa mga mag-aaral ang sipi ng akda ng tahimik.Bibigyan ng guro ang          mga mag-aaral ng 5-6 na minute sa pagbabasa.
         
         D.Pangkatang          Gawain
                              Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pangkatang gawain at sila ay          mahahati sa apat na pangkat.
         UNANG          PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay susuriin ang mga tauhan gamit ang          Character Map at tukuyin ang katangian ipinamalas nila sa akda.
         IKALAWANG          PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay gagamitin ang Event Map para sa          pagbubuod ng akda.
         IKATLONG          PANGKAT:Susuriin ng mga mag-aaral ang makukuhang aral sa kwento at          magtatala ng mga kaparaanan kung paano dapat kumilos ang isang          pinunong may kapangyarihan makapaglingkod sa bayan.
         
         IKA-APAT          NA PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay magsasagawa ng munting dula tungkol          sa pangyayaring pinakatumatak sa isipan o ang pinakamahalagang          pangyayari sa akda.
         IKA-LIMA          PANGKAT: Ang mga mag-aaral ang magsisilbing feedbacker sa naging          presentasyon ng kanilang kamag-aral.
                   Bago          magsimula ang mga mag-aaral ibibigay ng guro ang pamantayan sa          pagpupuntos.Bibigyan lamang ang mga mag-aaral ng 5-7 minuto upang          gawin ang nakaatang na Gawain.
         
         E.Feedback          ng Guro
                   Ang          guro ay magbibigay ng kanyang kumento tungkol sa ginawa ng bawat          pangkat at magpupuntos sa kanilang gawa.
         
         F.Synthesis
                   Ang          guro ay magbibigay ng isang Gawain na kung saan dudugtungan nila ang          mga sumusunod na pahayag.Ang bawat mag-aaral ay kukuha ng isang          buong papel at sasagutan ang mga sumusunod na katanungan.
         Natutuhan          ko na ang kabataan ay ____________________________________________
         ______________________________________________________________________________
         
                   Nalaman          ko na ang mga may kapangyarihan ay _________________________________
         _____________________________________________________________________________
         Naunawaan          ko na ang bawat mamamayan ay may karapatang malaman ang __________          ______________________________________________________________________________
         
         IV.          Takdang-Aralin
                   Basahin          ang kabanata 12-Todos Los Santos, mga pahina 71-72 at sagutin ang          mga sumusunod na katanungan.
         1.Ano          ang ginawa ng dalawang sepulterero sa bangkay ni Don Rafael Ibarra?
         2.Bakit          galit nag alit ang malaking kura sa bangkay na ipinahukay?
         3.Paano          ipinakita ng malaking kura ang kanyang kapangyarihan?
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Inihanda          ni:

         
Christela          Mariz B.Gonzales

         
Mala-Masusing          Banghay-Aralin sa Filipino

         
Noli          Me Tangere - Ikatlong Araw

         
         I.Layunin
                   Sa          katapusan ng aralin,100% ng mga mag-aaral ay inaasahang makakatamo          ng 75% ng kasanayan sa :
         1.Napag-uusapan          ang kalapastangang ginawa ng malaking kura sa bangkay na itinaponat          ipinaanod sa ilog.
         2.Nakapagpaplano          kung anong pagkilos ang gagawin kung may lalapastangan sa pag-aaring          kanila.
         3.Nakapagrerekomenda          ng maaring batas na maaring isulong upang pangalagaan ang isang          pag-aari may buhay man o wala.
         
         II.Paksang-Aralin
                   Paksa:          Todos Los Santos ,Kabanata 12
                   Isinulat          ni: Jose P. Rizal
                   Talasanggunian:          Batayang Akdang Pampanitikan-Obra Maestra          
         Ikaapat          na edisyon pahina 71-72
                   Kagamitang          Pampagtuturo: mga manila paper,pentelpen,larawan,aklat at sipi ng          akda
                   Kahalagahang          Pangkatauhan: Kahit wala ng buhay may karapatan siyang igalang.
         
         III.          Pamamaraan
         A.Pagganyak
                             Tatanungin          ng guro ang mga mag-aaral kung hanggang saan ang kabuktutan ng tao          na pati ang patay ay kanyang lalapastanganin?Ano ang gagawin mo kung          may lumapastangan sa iyong pagkatao? Ano ang gagawin mo kung may          lumapastangan sa iyong mga magulang?
         B.Paghawan          ng Sagabal
                             Upang          mas lalong maunawaan ng mga mag-aaral ang mga malalalim na salita ay          magbibigay ang guro ng isang Gawain.
         Panuto:          Bigyan-kahulugan ang salitang may salungguhit sa sumusunod na          pangungusap.Hanapin ang salitang kasingkahulugan nito sa loob ng          kahon.Isulatang titik ng tamang sagot sa patlang.Gamitin sa          pangungusap ang malalim na salita.
         
         
         
         
         ____1.Ang          krus na gawa sa yero ay napipi          ng malakas na bagyo.
         ____2.Ang          sepulterero ay napagod sa paghuhukay ng libingan kaya pawis niya ay          tumutulo          sa kanyang noo.
         ____3.Nais          makitang binate ang puntod ng kanyang yumaong          ama noong siya ay makabalik mula sa Europa.
         ____4.Taos-puso          na          nanalangin ang mga tao sa sementeryo.
         ____5.Si          Ibarra ay dumaan sa makipot          na iskinita.
         ____6.Ang          pader sa gilid ng sementeryo ay gumuho.
         ____7.          Si Ibarra ay nagtimpi          ng kanyang galit.
         ____8.Siya          ay nanghilakbot          sa kanyang nakita.
         ____9.Nag-antada          si Ibarra sa tapat ng simbahan.
         ____10.          Tilay nayayamot          ang mga tao sa sementeryo dahil sa siksikan.
         
         C.Pagbabasa          sa mga Mag-aaral
                   Ipapabasa          sa mga mag-aaral ang sipi ng akda ng tahimik.Bibigyan ng guro ang          mga mag-aaral ng 5-6 na minute sa pagbabasa.
         
         D.Pangkatang          Gawain
                              Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pangkatang gawain at sila ay          mahahati sa apat na pangkat.
         UNANG          PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay susuriin ang mga tauhan gamit ang          Detailed Chart at tukuyin ang katangian ipinamalas nila sa akda.
         IKALAWANG          PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay gagamitin ang Story Board para ipakita          ang mahahalagang pangyayari sa akda.Iguguhit ang mahahalagang          pangyayari sa kahon ayon sa pagkakasunod-sunod nito.
         IKATLONG          PANGKAT:Susuriin ng mga mag-aaral ang makukuhang aral sa kwento at          magsasadula ng isang pangyayari na napapakita ng paggalang sa kapwa          o sa kahit ano mang bagay na may buhay o wala.
         IKA-APAT          PANGKAT: Ang mga mag-aaral ay magsasagawa ng munting dula tungkol sa          pangyayaring pinakatumatak sa isipan o ang pinakamahalagang          pangyayari sa akda.
         IKA-LIMANG          PANGKAT: Ang mga mag-aaral ang magsisilbing feedbacker sa naging          presentasyon ng kanilang kamag-aral.
                   Bago          magsimula ang mga mag-aaral ibibigay ng guro ang pamantayan sa          pagpupuntos.Bibigyan lamang ang mga mag-aaral ng 5-7 minuto upang          gawin ang nakaatang na Gawain.
         
         E.Feedback          ng Guro
                   Ang          guro ay magbibigay ng kanyang kumento tungkol sa ginawa ng bawat          pangkat at magpupuntos sa kanilang gawa.
         
         F.Pagtataya
         Panuto:          Basahing mabuti ang bawat pangungusap.Isulat sa loob ng panaklong          ang          T          kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap at M          kung mali ang pahayag.
         1.Ang          Araw ng kaluluwa ay ipinagdidiwang tuwing unng araw ng Nobyembre.(          )
         2.May          isang krus kung saan nakasulat ang INRI at mapalad nang mabanaag          dahil nabura nan g ulan.( ).
         3.Ang          iba't ibang hayop na masisilayan loob ng sementeryo.( )
         4.Dalawang          guwardiya sibil ang bumalabog sa loob ng sementeryo.( )
         5.ANg          kurang malaki ang nag-utos na ipahukay ang bangkay at ilibing sa          libingan ng Intsik.( )
         6.Ipinalipat          sa libingan ng mga Muslim ang bangkay na ipinahukay na dalawampung          araw pa lamang naililibing.( )
         7.Ang          bangkay ay itinapon ng supulterero dahil sa malakas na ulan at          naalis na ang takip ng ataul.( ).
         8.Ang          supulterero ay isinubo at hitso at nganga dahil sa hindi matagalan          ang matinding amoy ng bangkay.( )
         9.Ang          ilang Pilipino ay hindi makita ang libingan ng kanilang namatay na          kamag-anak kaya sila ay lumuluhod na lamang para magdasal.( )
         10.Ang          mga taong nagkapalad na makita ang nitso ng kanilang yumao ay          nagtirik ng kandila.( )
         
         IV.          Takdang-Aralin
                   Basahin          ang Kabanata 13,-Ang Babala ng Unos, mga pahina 75-77 at sagutin ang          mga sumusunod na katanungan.
         1.Ano          angkahulugan ng "Babala ng Unos"?Ipaliwanag kung ano ang          sinasagisag nitong unos sa buhay ng tao.
         2.          Ano ang isinalaysay ng utusan kay Crisostomo?
         3.          Bakit sinalubong ni Crisostomo ang paring nasalubong?
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Inihanda          ni:

         
Christela          Mariz B.Gonzales

         
         
         
         
         
         Mala-Masusing          Banghay-Aralin sa Filipino

         
Noli          Me Tangere - Ika-apat na Araw

         
         
         I.Layunin
                   Sa          katapusan ng aralin,100% ng mga mag-aaral ay inaasahang makakatamo          ng 75% ng kasanayan sa :
         1.          Nakapagpaplano kung paano makakatulong sa pagpapanatiling          malinis,mayaman at maganda ng Eco Park.
         2.          Nakakasulat ng dayalogo na dapat marinig ng mga taong may          kapangyarihan na ihahalal ng bayan
         3.Nakakagawa          ng ginuntuang aral na makukuha mula sa Kabanata 12 na magsisilbing          gabay sa araw-araw na pamumuhay.
         
         II.Paksang-Aralin
                   Paksa:          San Diego-Kabanata 10,
         Ang          mga Makapangyarihan-Kabanata 11
                             Todos          Los Santos-Kabanata 12
                   Isinulat          ni: Jose P. Rizal
                   Talasanggunian:          Batayang Akdang Pampanitikan-Obra Maestra          
         Ikaapat          na edisyon pahina 55-72
                   Kagamitang          Pampagtuturo: mga manila paper
         
         III.Output
         
         A.Kabanata          10
                   Panuto:Sumulat          ng isang liham na ibibigay sa pangasiwaan ng Eco Park kung paano          mapapanatiling malinis,maganda at mayaman ang lugar.
         
         
Mga          Pamantayan

         
May          kaangkupan ang pahayag sa paksa ----------------15 Puntos

         
Kalinisan          ng Gawa------------------------------------------------5 Puntos

         
Orihinal          na Gawa-------------------------------------------------10          Puntos

         
Kabuuan

         
         B.Kabanata          11
         Panuto:Gumawa           ng dayalogo na dapat marinig ng mga taong may kapangyarihan na          ihahalal ng bayan
         
Mga          Pamantayan

         
Malinaw          ang mga pahayag sa dayalogo--------------15 Puntos

         
Kalinisan          ng Gawa-------------------------------------------10 Puntos

         
Orihinal          na Gawa---------------------------------------------10          Puntos

         
Kabuuan

         
         
         
         C.Kabanata          12
         Panuto:          Sumulat ng isang ginuntaang aral na maaring maging gabay sa          araw-araw na pamumuhay.Ilagay ito sa illustration board at          lagyan ng disenyo
         
Mga          Pamantayan

         
Kaangkupan          ng tema sa paksa----------------------------15 Puntos

         
Kalinisan          ng Gawa---------------------------------------------10 Puntos

         
Disenyo----------------------------------------------------------5          Puntos

         
Kabuuan

         
         
         
         
         
         
         
         
Inihanda ni:

         
Christela Mariz B. Gonzales

         

© Copyright 2015 Christella (kringstella23 at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Log in to Leave Feedback
Username:
Password:
Not a Member?
Signup right now, for free!
All accounts include:
*Bullet* FREE Email @Writing.Com!
*Bullet* FREE Portfolio Services!
Printed from https://www.Writing.Com/view/2062289