*Magnify*
SPONSORED LINKS
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2112478-Seni-bir-yerlerden-kartacak-gibiyim
Printer Friendly Page Tell A Friend
No ratings.
Rated: E · Editorial · Inspirational · #2112478
İnsanların içindeki karanlığa ilişkin duygumu kağıda aktardım.

Deneme 3

Karanl??a Saklad?ysan Madem Kendini...

Hne giden yolday?m... Dolu dizgin; a??r aksak... ?ki ileri, bir geri...

Ama hep o yolday?m...

Bildin mi oray?? Seni de bir yerden kartacak gibi oluyorum; ama hadi neyse...

Karanl??a saklad?ysan madem kendini;

Sayg?mdan bakmayay?m ye dikkatli...

Ne diyorduk...

Haliyle o yoldakilerle bir kaderim; yarenli?im...

Derde deva diye sar?ld?klar?m; sar?labildiklerim...

Neden olamazlar deva, diye dmek... Cevab? d??arda aramak... Evet mutlaka orda, oralarda bir yerde, derdime neden deva olamad?klar?n?n sebebi!

Bende de?il; orda, oralarda bir yerde...

Bu yola nas?l girdim... Hep bu yolda m?yd?m? O halde....

Ah beni bu yola ilk iten... Ah o ac?... Ah o ac?t?c?!

lan o nihavend ezgide glerimi dolduran derin ac?.. Derin... Belki k. Komik derecede k... Gsen eline al?p korumak istersin; o derece... Ona iyice bakmak; korumak kollamak...

Ah o her ?eyi ba?latan; ihtimamla ben k ac?... Ne fena, ne zilli, ne ys bir ?eysin yahu!

Nihavend diyorduk... Nihavend ezgideki keyfe b?rakayd?m ya kendimi... T i titreyenlerin ?erefine, insanl???m? onurland?r?p da gururla kar???k igereydim ya...

Oysa, yolum ac?y? aramak... El yordam?yla dahi olsa; hep... Orada m?? Aaaa gitmi? mi yoksa, beni b?rak?p?!

Yok can?m, biri gitse; daha arkada gani nas?lsa... O yolday?m... Hne giden lo? ???kl? yolday?m... Gemiyorum ki nerede ne var... Nereye k?yorum; nas?l gidiyorum...

A?lamak in karanl??a ihtiyac?m var sanki... Dipsiz, uuz bucaks?z... Karanl??a b?rak?nca kendimi buluyorum herhalde huzuru... Gizlenmek... Mk oldu?unca k gizlenmek... Gizlenmek... Gizlemek...

Kimden! Neyi, be kad?n!

Hah, uyan?r gibi oldum mu sanki; nedir! I??k vurdu ya ge ans?z?n; t; yine gemedim ki ger?i!

Bu kanc?...

Ayn? yolda; kim bilir nelerini benim gibi karanl??a b?rakmak zorunda kalan insanlarla ortak yenilen a?lar; beraber solunan hava; avuavuilen bulan?k sular...

Beyhude bir temiz hava beklentisi... Oksijen aray???...

Ya?ama duyulan iste?in alevini tekrar yakmak in ihtiyac?m olan oksijeni ar?yorum ha dehlizde!

Beni gsen; ate?in kendi san?rs?n; de?il ki oksijeni... Bir an k?sa bir aral?k gterebilirim belki sana, karanl??a emanet etti?im y..

Beni gsen; ak?ll? bir ?ey san?rs?n oysa... le derinde gizliyim...

O yden de?iliz seninle ayn? yolda! Ya da belki...

Yoksa.... Dur bir dakika...

Yoksa, ayn? karanl???n indeyiz de k?sac?k bir ara tutulan kandilin ?erefine mi gd bakiim sen beni!

Nedir o kandil; bir de o meselemiz var...

Bir cu?un gdeki t?n?ya a?l?yorsan bazen... Hangi kandil be!

Bir kad?n?n topu?undaki o havai t?k?rt?ya...

Bir erke?in sesindeki varl??a...

Bir hayvan?n bak???ndaki masumiyete...

Bir bebe?in halindeki savunmas?zl??a...

Bir evsizin yat???ndaki cesarete...

Bir urtman?n gyde kaybolu?undaki h?za...

Gy mavisine ayr?; ya?muruna daha ba?ka...

?klimin s?cac???na ba?ka; ayaz?na bamba?ka...

Evet... Hepsine; do?al ve saf olan bu s?radanl??a ise isyan?n yer yer...

Bildin mi oray?? Seni de bir yerden kartacak gibi oluyorum ama hadi neyse...

Karanl??a saklad?ysan madem kendini;

Sayg?mdan bakmayay?m ye dikkatli...

Dur yahu... S verdim ya... Bakm?yorum... virme sayfay?... Kaa... Kal azc?k... I????n alt?nda; haz?r kimse bakmazken; ?????n tam alt?nda kal azc?k!

Karanl??a saklad?ysan madem kendini...

© Copyright 2017 VeritasFortuna (veritasfortuna at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2112478-Seni-bir-yerlerden-kartacak-gibiyim