*Magnify*
SPONSORED LINKS
Get it for
Apple iOS.
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.Writing.Com/view/2114698
Rated: E · Draft · Fantasy · #2114698
Letter for a friend
Sana hindi kita nasasaktan. Pasyensya ka na ha! Sa totoo lang may pagtingin naman talaga ako sayo kaso pero datapwat baka hindi lang umangkop ang panahon at sitwasyon kung alam mo man ang dahilan ay iyon na yun! Pero kung sana pwede ko ibalik yung dati, sana ikaw talaga napili ko. Pero kung sakali mang makatagpo ka ng mamahalin mo sana manatili ako sayo kahit bilang kaibigan lamang.. Di na mawawala yun! Crush kita since day one til the end. :)
© Copyright 2017 rowanne1303 (rowanne71388 at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Log in to Leave Feedback
Username:
Password:
Not a Member?
Signup right now, for free!
All accounts include:
*Bullet* FREE Email @Writing.Com!
*Bullet* FREE Portfolio Services!
Printed from https://www.Writing.Com/view/2114698