*Magnify*
SPONSORED LINKS
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.Writing.Com/view/2136046
by dhada
Rated: E · Poetry · Other · #2136046
basta para sa mga minamahal, handang magsakripisyo makita lang silang masaya.
Paghakbang ko papalayo sayo
ang siyang pagtulo ng mga luha ko
sobrang sakit ng aking damdamin
ngunit ito'y aking titiisin.

Unang araw palang dito sa ibang bansa
Sobrang miss na miss na kita
Gustong-gusto na kita makita
Sayo, ako'y nangungulila.

Trabaho'y sobrang hirap
Mga luha ko'y pumapatak
Yakap mo'y aking hinahanap
Ngunit magtitiis ako anak.

Puyat at pagod diko alintana
Basta't maitaguyod lamang kita
Marinig ko lang tinig mo sa telepono
Ako'y masaya na kahit papaano.

Lahat handa akong pagdaanan
Para sa iyong magandang kinabukasan
Sa bawat oras na lilipas
Ikaw ang aking lakas.

Magtitiis na wala ka sa aking tabi
Basta makamit lang ating minimithi
Ako'y humihiling sa mga bulalakaw
Pangarap ay matutupad balang-araw

Handa akong magsakripisyo
Maibigay lang ang mga kailangan mo
Mapagtapos lamang kita hanggang kolehiyo
Malaking bagay na sakin ito.

Lumipas man ang araw, buwan at taon
Di nakakadalo sa anomang okasyon
Dalangin ko sa ating Panginoon
Muli'y magkakasama pagdating ng panahon.


© Copyright 2017 dhada (dhada at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Log in to Leave Feedback
Username:
Password:
Not a Member?
Signup right now, for free!
All accounts include:
*Bullet* FREE Email @Writing.Com!
*Bullet* FREE Portfolio Services!
Printed from https://www.Writing.Com/view/2136046