*Magnify*
SPONSORED LINKS
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2141121-Waqkt-to-bachpan-ke-hua-karti-thi
Printer Friendly Page Tell A Friend
No ratings.
Rated: E · Novel · Children's · #2141121
those days are now only a remember,
Waqkt to bachpan ke hua karti thi ,
Jb khali jebb lek kr sirf dosti ki sham guzarte the,
Tb raato ke sapne ko jiya krte the,
Sham bhi badi chooti hua krti thi uss smay,
Hassi ki kabhi fikkr hi nhi hui thi tb,
Wo dosto ki kahani , yaddo ki purrani zubani ab kon dega,.
Uss bachpan ka safar hi hassin tha,
Jaha na kisi baat ka asar na darr tha,
Wo har batt pr maa ki kasam ho ,
Yaa tom & jerry ki latest kabhar ho,
Tbb firr ek kahani ki shuruwat hui thi ,
Zab copy kittab ki bhoojh khando pr laddi hui thi,
…………………………………………………………………………….
Ajj wakqt bhi azib hissab sikha raha hai,
Zaha sirf agge nikal janne ka sabak dikha raha hai,
Khambakt baade hone ki zidd ne
Purra bachpan hi chin liya ,
Laga tha bade ho janne pr hum assman chu lenge,
Pr bachpan ki sittare kabhi kaha ginn patte the.
…………………………………………………………………………
Bachpan me bade hoone ki zidd
Or bade hone pr bachpan ki yadd
Kabhi wakqt hi nhi nikal paye iss
Chiiz ko samjhne ka ,
Issi liye to ajj bss bhag raha hu ,
Kayi barr tutta hu pr bhir bhi bhag raha hu ,
Kiisse or chugli ki abb kahani samjh ayi hai,
Biinna kuch sochhe wo sapno ki kahni thi,
Ajj sapno ki duniya ko sochna hi kafi nahi hai.
……………………………………………………………………….

Ittne safar kr chukaa hu , ki abb to anjanoo Se bhi dill laga letta hu ,
Wrna bachpan me ajnajan logo se millte hi kaha the,

© Copyright 2017 Sunny mahesh rana (sunnytherana at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2141121-Waqkt-to-bachpan-ke-hua-karti-thi