*Magnify*
SPONSORED LINKS
Get it for
Apple iOS.
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2178550-Feelings
Printer Friendly Page Tell A Friend
No ratings.
Rated: E · Poetry · Romance/Love · #2178550
Love is all about feeling
Kapag mahal mo sabihin mo
Sabihin mo para malaman niya
Kasi kung di mo sasabihin
Akala niya wala ka pagtingin

Kung hindi mo mahal
Huwag mo paglaruan
Dahil di naman siya laruan
Laruang pinaglalaruan at itinatapon lang

Kung kaibigan mo sya
Huwag mo sya balewalain
Di mo man sya mahal
Mahal ka naman niya

Kung ikaw ay nagmahal
Umayos ka at huwag ka paasa
Kasi baligtarin natin ang sitwasyon
Ikaw naman ang iiyak

Sa mga nagmahal at nasaktan
Huwag isara ang puso
Sa pagmamahal andyan ang magmahal at masaktan
Ngunit walang katumbas na ligaya
Kung pag-ibig na tunay ang matagpuan.{/center}
© Copyright 2018 Mischa_Kelvin (mischa_kelvin at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2178550-Feelings