*Magnify*
SPONSORED LINKS
Creative fun in
the palm of your hand.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2014585-EFIL-YM
Rated: E · Other · Dark · #2014585
Don't ask me how I feel, cause I don't want to explain. This is the best I can do, so read
Note: this is a translation, my words still. I did my best. First things first.


If everything disappeared

Original:

Om allting bara försvann,
Men nej, jag måste göra det om igen
Jag vill bara springa härifrån
Men någon gång måste jag sluta springa
Ingen vet och ingen känner
Det som jag behöver och har
Det enda som finns kvar
Av det som en gång var mig
Är fantasier och drömmar
Nej, det går ej att förklara
Så sluta fråga

Translated:

If only everything disappeared
But no, I have to do it once more
I only want run away from here
But sometime I'll have to stop running
No one knows and nobody feels
What I need and what I have
The only thing that's left
Of what once was me
Is fantasies and dreams
No, I can't explain
So stop asking

Trying

Original:

Jag försöker
En gång till
Jag kan inte
Kommer aldrig kunna
Så sluta låtsas
Jag inbillar mig att jag vet
Vem du egentligen är
Så sluta låtsas
Att jag kan
För jag kan inte

Translated:

I'm trying
Once more, once again
I can't
Will never be able to
So stop pretending
I imagine I know
Who you (really) are
So stop pretending
That I can
Because I can't

Words

Original:

Ord, ord, ord
Det enda som finns
Är ord
Vad är de
Varför betyder de så mycket
Allt är gjort av ord
Allting har ett ord
Så att man kan skriva
Är det vad ord är till för

Translated:

Words, words, words
The only thing that is
Is words
What are they
Why do they mean so much
Everything is made of words
Everything has a word
So one can write
Is that what words are for?

Explaining

Original:

En ny säsong närmar sig
Med mörker
Och ändå ljus
Så du ser
Jag kan inte
Förklara
Något
Så varför frågar du?
Än en gång
Något jag inte vet
Bara lämna det
Och mig
Ifred

Translated:

A new season nears
With darkness
And yet light
So you see
I can't
Explain
Something
So why do you ask
Once more
Something I don't know
Just leave it
And me
Alone

Stop

Original:

En vers till
En vers till
När slutar det
Aldrig
Jag vill inte det
Ingen bryr sig
Ingen ser
Betydelsen
Jag försöker
Det går ej mer
Repetera
En gång till
Jag bryr mig ej
Det slutar här

Translated:

Another line
Another vers
When does it stop
Never
I don't want it to
No one cares
No one sees
The meaning
I keep on trying
I can't do it anymore
Repeat it
Once more
I don't care
It stops here

Written

Original:

Att skriva är mig
Dessa ord mina
Om du stjäl
Skyll dig själv
Ensamheten slutar sig
En gång till
Ingen bryr sig
Vad de än ser
Sluta
Ja, jag vet
aldrig

Translated:

Writing is me
These words are mine
If you steal
Blame yourself
Loneliness surrounds
Once again
Nobody cares
Whatever they may see
Stop it
Yes, I know
Never

The Game

Original:

Ta allt för givet
Altid säga ja
Manipulera korten
Om jag känner dem
Tillräckligt väl
Minska straffen
Deal the damage
And it’s done

Translated:

Take everything for granted
Always saying yes
Maniptulate the cards
If I know them
Well enough
Minimize the punishments
Deal the damage
And its done

Darkness

Original:

Färdig
Nej
Klar
Aldrig
Mörkret sluter sig
Sista ljuset snart borta
För alltid
En ny dörr öppnas
Jag tas emot
Än en gång
Tacka ja

Translated:

Done?
No!
Finished?
Never!
Darkness closes in
The last light will soon be gone
Forever
A new door is open
I'm taken in
Once more
Saying yes

The End

Original:

Flera meningar i
Flera rader
Läs noggrant
Så kanske hittar du några svar
Till dina frågor
Jag är en gåta
Bättre att inte säga
Men nu är det slut
Så titta noga
Jag menar det jag sagt

Translated:

Various meanings in
Various lines
Read carefully
And you might find some answers
To your questions
I am a riddle
Better not to say
But now it is over
So look carefully
I mean what I've said
© Copyright 2014 Raven Sharp (imahgine at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2014585-EFIL-YM