*Magnify*
SPONSORED LINKS
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2159423-ROMNIAPoveste-de-Var
Printer Friendly Page Tell A Friend
No ratings.
Rated: E · Essay · Cultural · #2159423
impressions from Romania
ROMÂNIA, POVESTE DE VARĂ


Trafic nebun, șosea de București,
Reclame țipate-n panouri color,
Casa Scânteii se-ascunde între parcuri.
Și ca o tonă de cărămizi răsturnate,
Mă năpădesc amintirile uitate.

Trec rânduri-rânduri pionierii voinicește
Bogardo-și cîntă anii de liceu,
Zâna Pădurilor începe, se copilărește,
Sunt dintr-odată un copil acum și eu.

Skaji po Ruski! ma îndeamnă Tova,
Premii și flori pentru elevii silitori!
Și iarăși zboară peste cerul fără nori
Cosmonauta Valentina Tereșkova

Copil ce vrea-napoi la vremea aceea,
A jurămintelor de dragoste curate,
Colindă fara noimă pe străzi de mult uitate
Trecutul cu prezentul vrând sa-mpace.
În parcul unde ar vrea iar sa se joace,
Leagăne stricate dorm posace.

Numai în munte liniștea domnește
Și vântul șușotește-n frunze moarte
Iar Regele Ielelor din nou se ițește
Cu sceptrul și veștmintele-i bogate
De printre sălciile vechi, intunecate
Căutînd un copil coroana să-i poarte,
Sa-l ducă acolo-n țara lui, departe.

Pe-unde trec munții de aramă,ca să pot vedea albind,
Și să-aud mândra grăire a pădurii de argint ?
Colo! Dincolo de neguri și de crestele-înnorate!
Se-ntinde ceața eternă care zace peste toate.
Și-n care și noi odată ne vom pierde in uitare;
Acolo Batrânii noștri ne așteaptă cu răbdare.
De-o asculți, e plină dânsa de glasuri șopotitoare.

De departe, din tăcerea fără margini doar răsună
Un cioplit de lemn, ce vine din chilia cea străbună,
Unde Vodă Țepes silnic, cu răbdare, batrînește,
Cu toporul și cu tesla țepele își ascuțește.

___________________________________________


Biserica-i de-acum întunecată.
Chipuri de sfinți se-ntind in lumînare.
Și-n ultima lui poză, sub zidul unde zace,
Ca un copil ce-și doarme somnu-n pace.
(De ce seamănă-atît cu fața tatii?)
Senin in moarte, implorând iertare,
Chipul tiranului, umil, cere-ndurare.

Sub munte bate toaca de vecernie
Și pe sub ziduri viorie de cetate
Trece moșneagul gârbov de smerenie.
Cătând șontâc, pribeag, potecile-i uitate
Pe cap căciula-i și pe trup sumanul,
Umbra lui Mircea Vodă Ciobanul.

Stefan Ichim, M.D.; May 4, 2008

P.S.
Venind din mântuit azur și coborând ascunse zări,
Dumnezeu petrece-n lume peste tainice cărări.

© Copyright 2008 IKE329Translator (UN: ike329 at Writing.Com). All rights reserved.

© Copyright 2018 Romanika (ikeman329 at Writing.Com). All rights reserved.
Writing.Com, its affiliates and syndicates have been granted non-exclusive rights to display this work.
Printed from https://www.writing.com/main/view_item/item_id/2159423-ROMNIAPoveste-de-Var